2022

HCL 3 - PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE POSTURI PENTRU ASISTENTI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV AFERENT ANULUI 2022

HCL 4 - PRIVIND STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII PENTRU CONSUMUL MEDIU LUNAR DE CARBURANTI AL AUTOVEHICULELOR SI UTILAJELOR AFLATE IN DOTAREA PROPRIE A PRIMARIEI COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA PENTRU ANUL 2022

HCL 5 - PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA PRECUM SI A LISTEI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2022

HCL 6 - PRIVIND APROBAREA SI INSUSIREA UTILIZARII SUMEI DE 4.133.000 LEI DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIORI REZULTAT LA FINELE ANULUI 2021, CA SURSA DE FINANTARE A SECTIUNII DE DEZVOLTARE SI A LISTEI DE INVESTITII A OBIECTIVELOR DE INVESTITIE PENTRU ANUL 2022

HCL 7 - PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII "ANGHEL SALIGNY SI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL SATELOR ANGHELESTI, COPACESTI SI RUGINESTI IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HCL 8 - PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII " ANGHEL SALIGNY SI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE" MODERNIZARE DC 27 VALENI - DN2 SI CONSTRUIRE POD PE DC 27 PESTE PARAUL DOMOSITA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HCL 9 - PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII "ANGHEL SALIGNY SI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIVPENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE" MODERNIZARE TROTUARE AFERENTE DJ 119 C IN INTRAVILAN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HCL 10 - PRIVIND APROBAREA INITIERII PROCEDURII DE INCHIRIERE, PRIN LICITATIE PUBLICA A SUPRAFETELOR DE PASUNE DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI RUGINESTI

ANEXA NR. 1 SI 2 LA HCL 10/10.02.2022

ANEXE LA HCL 10/10.02.2022

HCL 11 - PRIVIND MAJORAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, PENTRU ANUL 2022, CU SUMELE REPARTIZATE PENTRU ASIGURAREA FINANTARII DE BAZA A UNITATII DE INVATAMANT PENTRU CHELTUIELILE PREVAZUTE LA ART. 104, ALIN. 2,LIT B) - D) DIN LEGEA EDUCATIEI NATIONALE NR. /2011

 HCL 12 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE DE CONSILIUL LOCAL RUGINESTI SI FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL AL UAT RUGINESTI PENTRU ANUL 2022

HCL 13 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA PENTRU ANUL 2021

HCL 14 - PRIVIND NOMINALIZAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI IN COMISIA PENTRU EVALUAREA SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI RUGINESTI 

HCL 15 - PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE PAUNESTI, MOVILITA SI RUGINESTI , JUDETUL VRANCEA"

HCL 16 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, PENTRU TRIMESTRUL I , AFERENT ANULUI 2022

HCL 17 - PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA PE ANUL 2022

HCL 18 - PRIVIND APROBAREA INDEXARII IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

HCL 19 - PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA MAI-IULIE 2022

HCL 20 - PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR.1 LA ACORDUL DE PARTENERIAT NR.14167/5552/05.08.2019 PRIVIND COLABORAREA DINTRE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET SI UAT COMUNA RUGINESTI , JUDETUL VRANCEA, APROBAT PRIN HCL NR.47/30.07.2019

HCL 21 - PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACTULUI ADITIONAL NR.1 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII NR.9751/210/30.12.2021 CE CUPRINDE MAJORAREA TARIFULUI PRACTICAT PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE A DESEURILOR MUNICIPALE

 HCL 22 - PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TIC PRIN MONTAREA UNUI SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA"

HCL 23 - PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE VANZARE , PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, IN SUPRAFATA DE 1009 MP, IDENTIFICAT IN TARLAUA 14, PARCELA 239, NUMAR CADASTRAL 53611 INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR.53611 RUGINESTI 

HCL 24 - PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE VANZARE , PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI RUGINESTI , JUDETUL VRANCEA, SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI , SAT ANGHELESTI, JUDETUL VRANCEA, IN SUPRAFATA DE 225 MP, IDENTIFICAT IN TARLAUA 44, PARCELA 911, NUMAR CADASTRAL 52481 INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR.52481 RUGINESTI 

HCL 25 - PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE VANZARE , PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI RUGINESTI,JUDETUL VRANCEA, SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI , JUDETUL VRANCEA , IN SUPRAFATA DE 1000 MP, IDENTIFICAT IN TARLAUA 100, PARCELA 2119, NUMAR CADASTRAL 55491 INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR.55491 RUGINESTI

HCL 26 - PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE VANZARE , PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI RUGINESTI , JUDETUL VRANCEA , SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, IN SUPRAFATA DE 862 MP, IDENTIFICAT IN TARLAUA 100, PARCELA 2119, NUMAR CADASTRAL 55492 INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR.55492 RUGINESTI 

HCL 27 - PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE VANZARE, PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA , SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI , JUDETUL VRANCEA , IN SUPRAFATA DE 1058 MP, IDENTIFICAT IN TARLAUA 99, PARCELA 2099, NUMAR CADASTRAL 53864 INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR.53864 RUGINESTI

HCL 28 - PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE VANZARE, PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA , SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA , IN SUPRAFATA DE 1103 MP, IDENTIFICAT IN TARLAUA 88, PARCELA 1820/8, NUMAR CADASTRAL 53622 INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR.53622 RUGINESTI

HCL 29 - PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA SI ACTUALIZAREA LISTEI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2022

HCL 30 - PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE VANZARE , PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA , SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI , JUDETUL VRANCEA , IN SUPRAFATA DE 1381 MP , IDENTIFICAT IN TARLAUA 10, PARCELA 192, NUMAR CADASTRAL 55222 INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR.55222 RUGINESTI

HCL 31 - PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE VANZARE , PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI RUGINESTI , JUDETUL VRANCEA , SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA , IN SUPRAFATA DE 731 MP, IDENTIFICAT IN TARLAUA 58, PARCELA 1077, 1077/1, NUMAR CADASTRAL 56629 INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR.56629 RUGINESTI  

HCL 32 - PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI "ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE - PISTE DE BICICLETE IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA "

HCL 33 - PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA SI ACTUALIZAREA LISTEI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2022

HCL 34 - PRIVIND APROBAREA ADMITERII RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA RUGINESTI ,JUD.VRANCEA"SI APROBAREA PROCESULUI-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR INREGISTRAT SUB NR.3639 DIN 29.04.2022

HCL 35 - PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACTULUI ADITIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII NR.9751/210/30.12.2021 CE CUPRINDE MAJORAREA TARIFULUI PRACTICAT PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE A DESEURILOR COMUNALE 

HCL 36 - PRIVIND APROBAREA SOLICITARII DE PRELUARE TEMPORARA , A UNUI SECTOR DIN DRUMUL JUDETEAN DJ 119 C, DE LA LIMITA INTRAVILANULUI COMUNEI RUGINESTI PANA LA IESIREA DIN SATUL ANGHELESTI - ZONA INTRAVILAN, CU O LUNGIME DE 11.50 KM, SITUAT PE RAZA COMUNEI RUGINESTI , INSCRISE IN DOMENIUL PUBLIC AL CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA , IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL RUGINESTI 

HCL 37 - PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO ECONOMICE " SERVICII PROIECTARE SI OBTINERE AVIZE PROTEJARE/ DEVIERE CONDUCTA TITEI APARTINAND CONPET SA - AMENAJARE PODETE IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA"

HCL 38 - PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI PT OBIECTIVUL DE INVESTITII "AMENAJARE PODETE IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA" CONFORM PREVEDERILOR OG NR. 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PRETURILOR CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA/ CONTRACTELOR SECTORIALE/ CONTRACTELOR DE CONCESIUNE/ACORDURILOR CADRU

HCL 39 - PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI PT OBIECTIVUL DE INVESTITII " CONSTRUIRE PODURI IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA", CONFORM PREVEDERILOR OG NR. 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PRETURILOR CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA/ CONTRACTELOR SECTORIALE/CONTRACTELOR DE CONCESIUNE/ACORDURILOR-CADRU

HCL 40 - PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PT PERIOADA AUGUST - OCTOMBRIE 2022

HCL 41 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, PT TRIMESTRUL II, AFERENT ANULUI 2022

HCL 42 - PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE VALABILITATE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U.B.) SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM (R.L.U) AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HCL 43 - PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PROTECTIE MECANICA PT CONDUCTA DE TRANSPORT TITEI 20" BARAGANU - ONESTI ZONA RUGINESTI, APARTINAND CONPET SA PT OBIECTIVUL DE INVESTITII "AMENAJARE PODETE IN COMUNAA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, CA URMARE A INCHEIERII CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI INREGISTRAT SUB NR. 5732/15.07.2022

HCL 44 - PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA CARE VA CONDUCE LUCRARILE SEDINTEI EXTRAORDINARA, CONVOCATA DE INDATA, PT DATA DE 16.08.2022

HCL 45 - PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAMUL PRIVIND CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC SI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA RUGINESTI"

HCL 46 - REVOCAREA, IN TOTALITATE, A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 23/26.05.2022 PRIVIND: APROBAREA PROPUNERII DE VANZARE, PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, IN SUPRAFATA DE 1009 MP, IDENTIFICAT IN TARLAUA 14, PARCELA 239, NUMAR CADASTRAL 53611 INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA 53611 RUGINESTI

HCL 47 - REVOCAREA, IN TOTALITATE, A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 24/26.05.2022 PRIVIND: APROBAREA PROPUNERII DE VANZARE, PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI, SAT ANGHELESTI, JUDETUL VRANCEA, IN SUPRAFATA DE 225 MP, IDENTIFICAT IN TARLAUA 44, PARCELA 911, NUMAR CADASTRAL 52481 INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 52481 RUGINESTI

HCL 48 - REVOCAREA, IN TOTALITATE, A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 25/26.05.2022 PRIVIND: APROBAREA PROPUNERII DE VANZARE, PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CE APARTINE DOMENIULUI PRIVATAL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, IN SUPRAFATA DE 1000 MP, IDENTIFICAT IN TARLAUA 100, PARCELA 2119, NUMAR CADASTRAL 55491 INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 55491 RUGINESTI 

HCL 49 - REVOCAREA, IN TOTALITATE, A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 26/26.05.2022 PRIVIND: APROBAREA PROPUNERII DE VANZARE, PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, IN SUPRAFATA DE 862 MP, IDENTIFICAT IN TARLAUA 100, PARCELA 2119, NUMAR CADASTRAL 55492 INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 55492 RUGINESTI

HCL 50 - REVOCAREA, IN TOTALITATE, A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 27/26.05.2022 PRIVIND: APROBAREA PROPUNERII DE VANZARE, PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, IN SUPRAFATA DE 1058 MP, IDENTIFICAT IN TARLAUA 99, PARCELA 2099, NUMAR CADASTRAL 53864 INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 53864 RUGINESTI

HCL 51 - REVOCAREA, IN TOTALITATE, A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 28/26.05.2022 PRIVIND: APROBAREA PROPUNERII DE VANZARE, PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, IN SUPRAFATA DE 1103 MP, IDENTIFICAT IN TARLAUA 88, PARCELA 1820/8, NUMAR CADASTRAL 53622 INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 53622 RUGINESTI.

HCL 52 - REVOCAREA, IN TOTALITATE, A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 30/26.05.2022 PRIVIND: APROBAREA PROPUNERII DE VANZARE, PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, IN SUPRAFATA DE 1381 MP, IDENTIFICAT IN TARLAUA 10, PARCELA 192, NUMAR CADASTRAL 55222 INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 55222 RUGINESTI

HCL 53 - REVOCAREA, IN TOTALITATE, A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 31/26.05.2022 PRIVIND: APROBAREA PROPUNERII DE VANZARE, PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, IN SUPRAFATA DE 731 MP, IDENTIFICAT IN TARLAUA58, PARCELA 1077, 1077/1, NUMAR CADASTRAL 56629 INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 56629 RUGINESTI

HCL 54 - MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII PUBLICE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HCL 55 - APROBAREA VALORILOR REEVALUATE ALE BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HCL 56 - DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE RUGINESTI, PENTRU ANUL 2022-2023

HCL 57 - PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA SI ACTUALIZAREA LISTEI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2022

HCL 58 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA [ENTRU PERIOADA NOIEMBRIE 2022- IANUARIE 2023

HCL 59 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, PENTRU TRIMESTRUL III, AFERENT ANULUI 2022

HCL 60 - PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA SI ACTUALIZAREA LISTEI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2022

HCL 61 - PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA SI ACTUALIZAREA LISTEI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2022

HCL 62 - PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL LA NIVELUL PRIMARIEI COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HCL 63 - PRIVIND APROBAREA NOTEI CONCEPTUALE SI A TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND PROIECTUL "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TIC PRIN MONTAREA UNUI SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA" PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA (PNRR). COMPONENTA 10-11 2-527

HCL 64 - STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, PRECUM SI A TAXELOR SPECIALE, PENTRU ANUL 2023

HCL 65 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA PE ANUL 2022

HCL 66 - APROBAREA CONTULUI DE EXERCUTIE BUGETARA AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA AFERENT TRIMESTRULUI AL-IV-LEA AL ANULUI 2022

HCL 67 - APROBAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, PENTRU ANUL SCOLAR 2023-2024

HCL 68 - APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL LA NIVELUL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, PENTRU BENEFICIARII LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT

HCL 69 - APROBAREA <<STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, PENTRU PERIOADA 2021-2026>>

HCL 70 - APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND PROIECTUL "CONSTRUIRE TROTUARE AFERENTE DJ 119C IN SATELE RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA"

HCL 71 - APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND PROIECTUL "MODERNIZARE TROTUARE AFERENTE DJ 119C IN INTRAVILAN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA"

HCL 72 - PARTICIPAREA LA PROGRAMUL PRIVIND CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC SI ACORDUL PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA RUGINESTI, ETAPA A -II-A

 

HOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVE